Zmieniły się wymagania dotyczące oznakowania samochodów i wróciła naklejka. Naklejka PL 22Zgodnie z nowym prawem to obecnie obowiązkowy element wyposażenia i dotyczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów, wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym. Do niedawna obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku. W rozdziale czwartym („Inne oznaczenia pojazdów”), par. 30. można było przeczytać:”1. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, znak z literami „PL”.”2. Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.”Jednak istotniejszy był ustęp trzeci: „Jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak „PL”, o którym mowa w § 19 ust. 1, spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest konieczne”. Jednakże, w dniu 11 grudnia 2017 roku weszło nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych”. Szczegóły zawiera artykuł siódmy i paragraf 43. Cytat:”1. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”.2. Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.3. Na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami „CD”, a na pojeździe urzędu konsularnego – znak z literami „CC”. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”Comeback PL-ki” w formie oddzielnej naklejki, nieco dziwi. Łatwo zauważyć, że zniknął zapis o braku konieczności stosowania „PL-ki” w przypadku, gdy znak „PL” znajduje się na tablicy rejestracyjnej. Obecnie te dwie litery spotkamy na wszystkich białych tablicach, bez względu czy mają „unijne gwiazdki” (od 2006 roku) czy naszą flagę – zawsze zawierają oznaczenie PL. Skrótu narodowego brakuje jedynie na starych, czarnych tablicach rejestracyjnych. Czy brak „PL-ki” ma konsekwencje? W Polsce mandat za brak naklejki raczej się nie przytrafi. Ustawodawca ma na myśli ruch „międzynarodowym”. Aby dostać mandat organ kontrolujący (np. Policja) musiałby mieć podstawę, że użytkujemy auto poza granicami RP. W praktyce kara możliwa jest tylko na przejściach granicznych.
Źródło fotografii: https://jazdaprawna.pl/

Zobacz także