- Czy oświetlenie ciężarówki może być nadmierne – spór nad ponadstandardową ilością reflektorów.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 r.

„…Prawo o ruchu drogowym zabrania jedynie stosowania dodatkowych świateł przednich nie zaś samego ich umieszczania w pojeździe…”
czytaj więcej: … 

 

Właściciele pojazdów ciężarowych dość często zakładają na swoje pojazdy dodatkowe oświetlenie, mające ułatwić wykorzystanie pojazdu w trakcie wykonywania różnego rodzaju zadań, a w krajach Skandynawskich wręcz obowiązkowe. Ale takie właśnie dodatkowe oświetlenie z dużą częstotliwością bywa przyczyną kłopotów, jakie kierowcy mają podczas kontroli drogowych. Źródłem tych problemów jest stosowana przez służby kontrolujące interpretacja obowiązującego prawa.

Powyższe wywody, oparte między innymi o stosowaną przez sądy praktykę orzeczniczą, wskazują jednoznacznie, że wyposażenie pojazdu w światła inne niż podane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jest dopuszczalne, jeśli światła te posiadają homologację, oraz nie są używane w ruchu drogowym. Policjant lub inspektor nie ma prawa w takim przypadku zatrzymać dowodu rejestracyjnego, a jedynie może tylko ukarać kierowcę mandatem, gdy ten użyje tych świateł w ruchu drogowym.

IMG_9895

  1. Akty prawne

Polskie przepisy homologacyjne dotyczące pojazdów wynikają z ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 r, (tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2012 poz. 1137) oraz stosownych rozporządzeń ministra infrastruktury. Najważniejsze z nich to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaDz.U. 2013 poz. 951)

II. Wyposażenie pojazdu w oświetlenie:

Zgodnie z Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

W związku z powyższym dla pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1, 2 i 3, wyżej cytowanego rozporządzenia, pojazd (uczestniczący w ruchu drogowym), z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

1) drogowe – pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;

2) mijania – pojazd samochodowy;

3) kierunkowskazów – pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;

4) hamowania „stop” – pojazd samochodowy i przyczepa;

5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną – pojazd samochodowy i przyczepa;

6) pozycyjne przednie – pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;

7) pozycyjne tylne – pojazd samochodowy i przyczepa;

8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne – pojazd samochodowy;

9) odblaskowe tylne trójkątne – przyczepa;

10) odblaskowe przednie – przyczepa;

11) odblaskowe boczne – pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;

12) awaryjne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

13) przeciwmgłowe tylne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

14) cofania – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla;

15) obrysowe przednie i tylne – pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;

16) pozycyjne boczne – pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).

To jest minimum, jakie określa stosowny przepis.

Ust. 2. Przepisów ust.1:

1) pkt 12-15 nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych;

2) pkt 16 nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną.

Ust. 3. Ponadto dopuszcza się wyposażenie pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym w następujące światła:

1) drogowe – pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1;

2) przeciwmgłowe przednie – pojazdu samochodowego;

3) pozycyjne przednie – przyczepy innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 6;

4) postojowe – pojazdu samochodowego o długości nieprzekraczającej 6,0 m i szerokości nieprzekraczającej 2,0 m; zabrania się umieszczania tych świateł na innych pojazdach;

5) odblaskowe boczne – pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 11;

6) odblaskowe przednie – pojazdu samochodowego;

7) jazdy dziennej – pojazdu samochodowego;

8) pozycyjne boczne – pojazdu innego niż wymieniony w ust.1 pkt 16;

9) obrysowe przednie i tylne – pojazdu samochodowego i przyczepy, o szerokości od 1,8 m do 2,1 m oraz podwozia samochodu ciężarowego z kabiną;

10) cofania – przyczepy;

11) awaryjne – motocykla;

12) przeciwmgłowe tylne – motocykla;

13) odblaskowe tylne inne niż trójkątne – przyczepy;

14) oznakowanie odblaskowe konturowe – pojazdu, o którym mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatkowo zgodnie z Załącznikiem Nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

Światła drogowe mogą występować w maksymalnej liczbie 4 sztuki.

Światła mijania mogą występować w maksymalnej liczbie 2 sztuki

Światła pozycyjne przednie – 2 sztuki

Światła pozycyjne tylne – 2 sztuki

IMG_9903

Z wyżej cytowanych przepisów: Ustawy prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wyraźnie wynika, iż wyposażenie pojazdu w światła dotyczy tych świateł, których użytkowanie jest dopuszczone w ruchu drogowym na terenie RP. Każde z tych świateł może być, w określonych warunkach, (użycie świateł drogowych, przeciwmgłowych przednich, przeciwmgłowych tylnych, itd..) używane w ruchu drogowym. Wskazane w rozporządzeniu oświetlenie, w które wyposaża się pojazd nie powoduje obligatoryjnie zakazu wyposażania pojazdu w dodatkowe oświetlenie, inne niż wymienione w rozporządzeniu i nie stosowane w ruchu drogowym. Tym samym da się stwierdzić że pojazd może być wyposażony w dodatkowe oświetlenie homologowane, jeśli nie będzie ono wykorzystywane w ruchu drogowym. Przykładem takiego oświetlenia jest szperacz. Światło to nie może być używane w ruchu drogowym a ponadto przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nie przewidują, aby pojazd w takowe światło był wyposażony. Wynika to z faktu, że takie światło nie jest przeznaczone do wykorzystywania w ruchu drogowym, ale może znajdować się na pojeździe. To samo można powiedzieć o dodatkowych światłach drogowych oraz innym oświetleniu pojazdu, na przykład światła za kabiną, fabrycznie montowane w ciągnikach siodłowych, czy światła z tyłu kabin, fabrycznie montowane w ciągnikach rolniczych, które potocznie są nazywane światłami roboczymi. Jeśli takie oświetlenie znajduje się na pojeździe, musi mieć homologację zgodnie z regulaminami EKG ONZ, a instalacja elektryczna musi umożliwiać jego osobne i niezależne sterowanie. Włączanie i wyłączanie dodatkowych świateł musi odbywać się niezależnie od pozostałych świateł, w które pojazd jest wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W Ustawie Prawo o ruchu drogowym istnieje tylko jeden zakaz dotyczący między innymi świateł, w art. 66, p-kt 4, podpunkt 3, który zabrania umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.