bezpieczny przedszkolakDo 15 czerwca 2018 roku, przedszkolaki z Opolszczyzny mogą składać swoje prace plastyczne. Wszystko w ramach konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”. Jego organizatorem jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty oraz Fundacja Pro-Lege.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zachęcamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Fundacja Pro-Lege w Opolu.
II. Konkurs plastyczny ma na celu:
– Stworzenie okładki, będącej efektem pracy przedszkolaków, która stanowić będzie okładkę elementarza z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Bezpieczny Przedszkolak”.
– Popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa.
– Propagowanie bezpiecznych zachowań i form spędzania czasu wolnego.
– Inspirowanie do kontaktu z policjantami i poszerzania wiedzy na temat ich pracy.
III. Warunki uczestnictwa:
– Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli z terenu województwa opolskiego.
– Temat pracy powinien być związany z promocją bezpiecznych zachowań i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
– Uczestnicy wykonują prace plastyczne według poniższych kryteriów:
a. dowolną techniką plastyczną, płaską,
b. maksymalny format A3,
c. praca może być zbiorowa.
- Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace, wybrane spośród prac wykonanych przez przedszkolaków.
– Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwę i adres przedszkola, telefon kontaktowy.
– Nagrodą w konkursie jest promocja przedszkola poprzez umieszczenie zwycięskiej pracy na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”, która w nakładzie 10 000 egzemplarzy rozdysponowana zostanie wśród przedszkolaków z województwa opolskiego.|
– W konkursie wyłonionych zostanie również 10 najciekawszych prac, które otrzymają wyróżnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w formie dyplomu „Bezpieczny Przedszkolak’.
IV. Przebieg konkursu
– Przedszkola biorące udział w konkursie powinny w terminie do 15 czerwca 2018 roku przekazać prace policjantowi lub do najbliższej jednostki Policji. Dopuszcza się również przesłanie przez placówkę prac bezpośrednio na adres Wydziału Prewencji KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole.
– Policjanci nadzorujący zagadnienie profilaktyki społecznej w poszczególnych jednostkach Policji przekazują prace do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w terminie do 25 czerwca 2018 roku.
Prace konkursowe w finale wojewódzkim zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora, na podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką,
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c) sposób i estetyka wykonania.
Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
V. Postanowienia końcowe
– Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
– Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu;
b) obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania pracy w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
– Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza pracy.
– Organizator jest upoważniony do dokonywania modyfikacji lub poprawek nadesłanej pracy.
– Przeniesienie praw autorskich do pracy odbywa się bez ograniczeń czasowych terytorialnych;
– Na nabywcę przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji wszystkich prac na wystawie pokonkursowej i prawo do wykorzystania nagrodzonej prac jako okładki do książeczki „Bezpieczny Przedszkolak” oraz innych publikacji.
– Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
– Przystąpienie do konkursu plastycznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.922 ).
– Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2016 r. poz. 922 ) informujemy, że administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu (ul. Korfantego 2, 45-077 Opole). Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu plastycznego. Dane mogą być udostępniane współorganizatorom konkursu. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Opracowano w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Źródło fotografii: http://policja.pl/