Nowe rozwiązanie będzie funkcjonować obok aktualnych form doręczeń pośrednich, tj. np. pozostawienia za wycieraczką auta, w drzwiach (” pozostawienia w takim miejscu aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać”).
W mediach pojawiła się informacja, że wedle przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy kodeksu wykroczeń wydłużony zostanie z 7 do 14 dni termin zapłaty grzywny. Kierowców powinna ucieszyć również druga z zapowiadanych zmian. Otóż po wejściu w życie znowelizowanego prawa, mandaty będą mogły być im dostarczane bezpośrednio do domów, przez upoważnionych do tego policjantów. W związku z tymi doniesieniami poprosiliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości o komentarz w tej sprawie. Poniżej odpowiedź,którą otrzymaliśmy od Wioletty Olszewskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Biura Ministra:

Źródło: etransport.pl
Źródło: etransport.pl

Projektowana regulacja umożliwiająca doręczenie sprawcy wykroczenia mandatu karnego zaocznego – w każdej formie przewidzianej przez przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jak również wydłużenie terminu do uiszczenia mandatu ( z 7 do 14 dni) pozwolą na wykorzystanie w pełni pozasądowego trybu odpowiedzialności za wykroczenie, jakim jest postępowanie mandatowe. Nowe rozwiązanie będzie funkcjonować obok aktualnych form doręczeń pośrednich, tj. np. pozostawienie za wycieraczką auta, w drzwiach ( „pozostawienia w takim miejscu aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać” ). Aktualne formy doręczenia okazują się bowiem niewystarczające, gdyż nie zapewniają w wielu wypadkach możliwości rzeczywistego zapoznania się przez adresata z treścią mandatu, np. w sytuacji gdy dochodzi do uszkodzenia, , zniszczenia pozostawionego w takim miejscu mandatu, wyjęcia przez osobę trzecią, działania sił natury.
Projektowane zmiany mają na celu usprawnienie postępowania mandatowego i skuteczne przekazanie mandatu sprawcy wykroczenia. Zagwarantują bowiem uzyskanie przez sprawcę wiedzy o wystawionym mandacie oraz możliwość uiszczenia w terminie grzywny nałożonej tym mandatem. Z racji tej okoliczności będą one przede wszystkim korzystne dla sprawcy wykroczenia, ponieważ konsekwencją nieuiszczenia w terminie grzywny jest skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Źródło:  etransport.pl
Foto:  etransport.pl