Scanned Document

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – brzmi pięknie… ale czym jest i z czym wiąże się posiadanie takiego „papierka”?

Temat znany jest zapewne wszystkim przewoźnikom, gdyż Certyfikat jest im niezbędny do do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób. Jest swego rodzaju potwierdzeniem przygotowania do wykonywania tego zawodu.

Jest też warunkiem do uzyskania licencji, która z kolei jest konieczna do wykonywania działalności w zarobkowym transporcie drogowym (krajowy lub międzynarodowy).

 

 

kliknij aby zobaczyc regulaminNajważniejsze postanowienia regulaminu
(określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu)

 

Po pierwsze wniosek:
Certyfikat kompetencji zawodowych jest wydawany na wniosek złożony do Instytutu Transportu Samochodowego, przez osobę przystępującą do egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych.

, który należy opłacić:
Kandydat dołącza do wniosku, o którym mowa w § 3, kopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin oraz opłaty za wydanie certyfikatu.

Kiedy przesłać wymagane dokumenty?
Kandydat przystępujący do egzaminu przesyła do Instytutu wniosek wraz z załącznikami co najmniej 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu

Jak wygląda egzamin?
Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu:
1) testu;
2) zadania egzaminacyjnego.

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Na każde pytanie w teście przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.

Czas na rozwiązanie:
Test – czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut.
Egzamin – czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.
Pomiędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

Próg zdawalności:
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Wyniki egzaminu:
Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

Negatywny wynik egzaminu:
Kandydat ma prawo przystąpić powtórnie do egzaminu po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin. Wniesiona opłata za certyfikat pozostaje ważna.

Wszystkim kandydatom oczywiście życzymy powodzenia :)

Zobacz materiał w odcinku: tutaj

Zobacz także